آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

روند تولید ماهیان زینتی و سایر آبزیان

الف - ماهیان زینتی

1- ارسال درخواست و اخذ مجوز مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی

2- احداث سالن، حوضچه و آکوآریوم و سیستمهای هوادهی و فیلتراسیون و گرمایشی

3- آماده سازی و کنترل آب حوضچه و آکوآریوم برای ماهیدار کردن

4- انتخاب ماهیان مناسب برای مولد سازی

5- تغذیه و قرنطینه مناسب ماهیان

6- آماده سازی بستر تخمریزی برای مولدین در تکثیر طبیعی و تزریق مصنوعی

7- ضد عفونی کردن تخمها و شرایط مناسب برای تفریخ

8- تغذیه لارو ها با غذای زنده و مناسب

9- معرفی بچه ماهیان نورس برای حوضچه و آکوآریوم با تراکم مناسب برای پرورش

10- کنترل مداوم آب و غذادهی مناسب و رقم بندی ماهیان

11- ارسال ماهی برای فروش و صادرات

ب- عملیات تکثیر و پرورش گیاهان آبزی

1- احداث مراکز تکثیر و پرورش با اخذ مجوز از شیلات استان

2- ساخت استخر با ابعاد مناسب برای کشت پایه های مادری

3-ایجاد بستر مناسب کاشت و سنگریزه و ماسه و خاکبرگ و غیره

4- دریافت و خرید گونه های مناسب برای کاشت و یا جمع آوری از طبیعت

5- مراقبت از پایه های مادری به همراه هوادهی بسیار کم استخر

6- کوددهی به میزان مورد نیاز و بسیار کم با توجه به آزمایشات انجام شده

7- معرفی گونه های ماهیان زنده زا برای کشت توام و بهره برداری بهتر

8- بررسی و بازدید گیاهان و نگهداری پایه های مناسب در استخر

9- برداشت قلمچه ها و پایه های رشد یافته در کنار پایه های مادری

10-انتقال و ارسال به بازار با روشهای مناسب گیاهان آبزی