آخرین آموزش ها

 

برای دریافت مزایای استخرهای پرورش ماهی

   هشت ضلعی بر رو عکس بالا کلیک کنید

ورود به سایت

اوقات شرعی

امور مالی

ذیحساب ومسئول امور مالی

کارشناس مسئول امور مالی

کارشناس امور مالی

کمک کارشناس امور مالی

 

شرح وظايف ذيحساب ومسئول امورمالي :

 

اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي ومحاسباتي در حوزه مسئوليت ، نظارت بر امور مالي ومحاسباتي ونگاهداري وتنظيم حسابها برطبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت  و سلامت آنها، نظارت بر حفظ اسنادودفاتر مالي ، نگاهداري حساب اموال دولتي ونظارت براموال ، نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها وسپرده ها و اوراق بهادار(ماده 31)

درخواست تنخواه گردان حسابداري از خزانه يا نمايندگي خزانه بمنظور ايجاد تسهيلات درپرداخت بعضي از هزينه هاي سالجاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل براساس آيين نامه ماده 54 قانون محاسبات عمومي

واگذاري تنخواه گردان پرداخت ازمحل تنخواه گردان حسابداري  با تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي حوزه ماموريت يا مقامات مجاز از طرف آنها به واحدها و ماموريني كه بموجب قانون و آيين نامه مربوط مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند براي انجام برخي  از هزينه ها

 تامين اعتبار پس از تطبيق مورد با قوانين و مقررات مربوط(مواد 18و50و52و53) 

درخواست وجه ازخزانه يا نمايندگي خزانه دراستان حسب مورد براي انجام هزينه ها وسايرپرداختهاي دستگاه اجرايي براساس دستورالعملهاي مربوط(مواد22و75)

 پرداخت هزينه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصيص يافته به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص ،تامين اعتبار،تعهد،تسجيل و حواله بااعمال نظارت مالي(18و23و52و53و54)

پرداخت علي الحساب و پيش پرداخت پس از تطبيق با قوانين و مقررات براساس دستورالعملهاي مربوط ومراقبت در واريز بموقع آن

(مواد 28و29و53و59و60و61)

مراقبت در پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين

مراقبت ونظارت بر  انجام شدن پرداختها از طريق حسابهاي بانكي مجاز ويا طرق ديگري كه بموجب قوانين و مقررات مجاز شناخته شده است

نظارت بروصول وايصال درآمدها و مطالبات دستگاه اجرايي مربوط و نيز مالياتهاي تكليفي وساير كسور قانوني

نگاهداري وتهيه و تنظيم حسابها وصورتهاي مالي باهمكاري دستگاه اجرايي وامضاء وارسال صورتحسابها بانضمام اسناد ومدارك مربوط در موعد                   مقرربه مراجع ذيربط طبق مقررات (مواد31و95و99وماده ي 6 آيين نامه اجرايي قانون تفريغ بودجه )

12)درخواست افتتاح حسابهاي بانكي موردنياز دستگاه اجرايي ازخزانه يا نمايندگي خزانه در استان حسب مورد(ماده ي 76)

13)تاييد عامل ذيحساب و امين اموال واعلام موافقت براي صدور احكام انتصاب آنان توسط دستگاه اجرايي ( مواد34و36).

14) نظارت برحسن اجراي امور محوله به عامل ذيحساب وامين اموال باتوجه به آيين نامه هاي مربوطه.

15) اقدام درمورد واريز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده تا موعد مقرر
 16)تهيه وارسال گزارشهاي لازم به وزارت اموراقتصادي  ودارايي وديوان محاسبات كشور درموارديكه انجام خرجي به تشخيص ذيحساب برخلاف    قانون و مقررات صورت گرفته باشدبه استناد ماده  ي 91 قانون محاسبات عمومي  كشور.

17) اعمال مديريت بر كليه امورذيحسابي .
18) همكاري  وپيگيري درزمينه اجراي برنامه هاي آموزشي بمنظورافزايش اطلاعات و تخصص كاركنان امور مالي .

19)انجام اقدامات لازم در مورد دريافت و تمركز وجوه سپرده وفراهم آوردن موجبات رد بموقع آن به ذينفع با رعايت مقررات مربوط ضمن نگهداري حساب وجوه مذكور(مواد31 و41)

20) تامين اعتبار وپرداخت وجوه لازم براي گشايش اعتبار اسنادي مربوط به خدمات وكالاهاي وارداتي وپيگيري ونظارت درواريز اسناد هزينه آنها با رعايت مقررات مربوط( ماده ي  62)  

21) تفويض اختيار به معاون ذيحساب وعامل ذيحساب وسايركاركنان تحت سرپرستي درموارد و حدودي كه با رعايت قانون از طرف وزارت اموراقتصادي و دارايي معين خواهد شد
22) ا نجام ساير امور محوله بر طبق  قوانين  و مقررات  و دستورالعمل مربوط .

 

 


 

-  

نام :  حافظ 

نام خانوادگي :  مهداد

مدرك تحصيلي :  فوق لیسانس

عنوان پست سازمانی : ذيحساب و مسئول امورمالي

 

ايميل : -